ازدواجهاي ثبت شده

مشخصات زوجمشخصات زوجه
نامتاريخ تولداستانشهرنامتاريخ تولداستانشهرتاريخ ثبت
1344-9-1تهرانتهرانلیلا1343-12-19تهرانتهران1395/11/17
ناصر1349-6-4تهرانتهرانفر1349-8-9تهرانتهران1395/11/17
مرتضی1360-2-18تهرانقدسساجده1366-3-20گلستاناینچه برون1395/11/17
آرش1360-2-26مرکزیاراکآيدا1361-6-9قمقم1395/11/17
مجتبی1350-8-11تهرانتهرانپدیده1353-7-5تهرانتهران1395/11/17
میراحمد1345-10-11تهرانتهرانف1352-1-15تهرانتهران1395/11/16
امیر1359-1-27آذربایجان شرقیکلیبرمینا1361-1-15آذربایجان شرقیتبریز1395/11/16
ناصر1349-6-4تهرانتهران.1329-11-19تهرانتهران1395/11/16
1344-9-1تهرانتهران---------------1350-12-29تهرانتهران1395/11/15
.1364-6-1تهرانتهرانزهرا1369-8-18تهرانتهران1395/11/15
.1364-6-1تهرانتهرانزهرا1369-9-12تهرانتهران1395/11/15
حسین1366-2-1قمقمنازنين1369-3-20قمقم1395/11/15
امیر1359-1-27آذربایجان شرقیکلیبررز1361-1-14آذربایجان شرقیتبریز1395/11/14
شهاب1360-2-2تهرانتهرانزهره1363-3-5تهرانتهران1395/11/14
مهدی1364-1-15آذربایجان غربیارومیهسارا1367-8-8آذربایجان غربیارومیه1395/11/14
.1346-6-6تهرانتهرانfarah1349-2-12تهرانتهران1395/11/14
حجت الله1366-3-16فارسشیرازراضیه1371-8-9خوزستانآبادان1395/11/13
تانبت1298-4-3سمنانامیریهلیلی1367-3-2خارج از کشورخارج از کشور1395/11/13
حمید1365-1-1تهرانتهرانعاطفه1369-2-1تهرانتهران1395/11/13
امین1364-5-20تهرانتهرانزهرا1365-1-10یزدیزد1395/11/13